Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní jídelny

16. 3. 2019

Mateřská škola Rumburk V Podhájí 277/12 příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny

Č.j.: 8/3./05/2019

Účinnost od: 01. 05. 2019

Spisový znak: 8.1

Skartační znak: S1

Změny:

 

        

Provoz školní jídelny se řídí:

Nařízením evropského parlamentu a Rady/ES/ č. 178/2002,kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva

Nařízením evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin

Zákonem č. 561/2004 – školský zákon

Zákonem č.258/2000Sb.,ve znění zákona č. 274/2003 Sb.o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláškou č. 107/2005 Sb.,o školním stravování

Vyhláškou č. 14/2005 Sb.,o předškolním stravování

Vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

Vyhláškou č . 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o

zásadách osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláškou č. 490/2000Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti

Systémem HACCP

 

 

Provoz školní jídelny

 

Pracovní doba :                                                   6.30  -    15.00 h

 

Výdejní doba:   přesnídávka                                8.45 -     9.15   h

                          oběd                                         11.30  -   12.15. h

                          odpol.svačina                           14.00  -   14.30  h

 

 

 

 

 

 

 

Výdej do vlastních  jídlonosičů  - pouze v případě neplánované  nepřítomnosti

                                   

                                                 11.15 -   11.30  h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše  stravného

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování je stanovena výše finančního normativu na nákup potravin.

 

 

 

  1. skupina strávníci 3-6 let                                 II. skupina 7-10 let

 

Přesnídávka               9,-                                                                   9,-

Oběd                          21,-                                                                  22,-

Svačina                       9,-                                                                  9,-

 

Celkem                       39,-                                                                40,-

 

 

Do II. skupiny patří všechny děti, které ve školním roce dosáhnout věku 7 let.

 

Zaměstnanci platí  za 1 odebraný oběd   30,-Kč, z této částky je 10,-Kč hrazeno z FKSP.

 

 

Přihláška ke stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy vyplní rodiče u ředitelky školy přihlášku ke stravování. Tato přihláška je závazná a převádí se do dalšího školního roku.

 

Způsob placení

Stravné se platí zálohově do 6. dne běžného měsíce /příklad- zálohu na měsíc září je nutné

uhradit  do 6. září / na účet mateřské školy u KB  78-5122830267/0100. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte.

Změnu bankovního účtu jsou rodiče povinni nahlásit vedoucí stravování.

 

V případě, že se dostane zák. zástupce mimořádně do platební neschopnosti, je jeho povinností nahlásit tuto skutečnost ředitelce školy včas předem a sjednat způsob úhrady. Pokud tak neučiní, bude to bráno jako hrubé porušení školního řádu školy. Pokud nebude zástupce dítěte opakovaně hradit platby za stravné, jedná se hrubé porušení povinností vyplývající ze zákona č.561/2004 Sb., Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a ředitelka školy má pravomoc dítě vyloučit z mateřské školy.

 

Stanovená výše záloh na stravné a školné  je 750,- + 370,- = 1120,-Kč

U sourozenců je možné zaslat jednou částkou.

U předškolních dětí se úplata za předškolní vzdělávání neplatí.

 

Vrácení přeplatků  je k 30. 6. a k 31. 12. na bankovní účet strávníka,

v případě, že není majitelem účtu, je přeplatek vyplacen v hotovosti v pokladně MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání je vždy nevratná.

 

Dojde-li během školního roku ke změnám ve výši stravného, budou o této skutečnosti i nové výši stravného zákonní zástupci dětí včas /2měsíce předem/ informováni na informační nástěnce ve vestibulech a na www stránkách školy.

 

Organizace stravování

Na základě § 2 odst. 7 vyhlášky č. 107/2005 o škol. Stravování, jsou jídla podávána v rámci školního stravování a konzumována v mateřské škole. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školce se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve školském zařízení. Další dny není nárok na dotované jídlo a musí se odhlásit.

 

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat /§4 odst.3/

-        oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo

Strávníci jsou povinni:

-        dodržovat stanovenou výdejní dobu

-        chovat se při výdeji stravy tak, aby neohrozili svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních strávníků

-        udržovat veškeré zařízení v čistotě

 

Doplňková jídla připravují paní uklizečky a školnice na servírovací stolky- děti si jídlo odnášejí ke stolečkům samy.

Oběd- polévku nalévají výše uvedené pracovnice a p. kuchařky na stolcích, pro hlavní jídlo si děti chodí samy k servírovacímu stolku, kam též odnášejí použité nádobí. Pitný režim je zajištěn po celý den na určeném místě, kde mají děti své vlastní  hrnečky označené jménem a připravený nápoj-sirup, málo slazený čaj, vodu, vodu s citronem…

Na zahradu donášejí pití paní kuchařky v termosu a hrnečky k tomuto účelu.

Při podávání jídel ve třídách dohlíží na dětské strávníky pedagog, který vede děti ke slušnému chování při stolování a k šetrnému zacházení s majetkem MŠ a též motivuje děti ke zdravé a pestré výživě a k pozitivnímu přijímání nových potravin.

 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je vyvěšen v obou vestibulech na nástěnce a na www stránkách školy.

Jídlo je určeno k přímé spotřebě.!!

 

Odpolední svačiny při odchodu po obědě – viz. dodatek Odhláška odpoledních svačin 8/2./04/2019

           S účinností od 1. 5. 2019 má zákonný zástupce povinnost odhlásit odpolední svačinu dítěte, pokud odchází z mateřské školy po obědě domů.

Odhláška se provádí telefonicky nebo písemně na odhlašovací lístek ve vestibulu školy, nejdéle však do 8,00 hod. ráno daného dne. Finanční částka pak bude odečtena z celodenní platby.

Pokud zákonný zástupce své dítě z odpolední svačiny včas neodhlásí, je povinen stravu zaplatit a nebude mu za ni poskytnuta náhrada. Dítě si tedy odpolední svačinu již nebude moci odnést domů. Tato strava pak bude předána k výdeji ostatním dětem na třídách, formou přídavku.

 

 

 

Dietní strava  / diabetes, celiakie/

Poskytování dietního stravování není součástí školního stravování. Je možná dohoda mateřské školy a rodičů dítěte na formě a způsobu zajištění stravování. V případě dohody je nutné písemné potvrzení ošetřujícího lékaře a rodiče nesou plnou zodpovědnost za připravenou a donášenou stravu.

 

 

 

Zaměstnanci školy

Podle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě poskytuje organizace jen jedno hlavní jídlo během stanovené směny /pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendář. dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě/. V případě nepřítomnosti /nemoc, školení, dovolená, pracovní cesta nad 5 hodin/ musí  být oběd odhlášen nejpozději den předem u vedoucí stravování nebo hlavní kuchařky. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento vnitřní řád je platný pro všechny strávníky.

 

Vypracovala: Alena Křížová, vedoucí ŠJ

Upravila: Bc. Michaela Tejnorová

 

Platnost: 1.5.2019                  

 

 

                                                                                                         Bc. Michaela Tejnorová

                                                                                                          ředitelka  školy